Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

dr Damian Absalon

starszy wykładowca

Nr pok. 1424
Nr tel. 3689 312
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl

Tematyka badawcza:
 • problematyka zmian odpływu wywołanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi,
 • zmiany jakości wody w zlewniach o zróżnicowanym wpływie antropopresji,
 • zagadnienia powodziowe – zagrożenia i specyfika na obszarach będących pod wpływem zróżnicowanej antropopresji,
 • zmiany w zakresie gospodarowania wodą wywołane przeobrażeniami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi,
 • ocenia wpływu zbiorników wodnych na transformację odpływu i jakości wody,
 • zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w rozwiązywaniu problemów z zakresu: hydrologii i gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, jakości życia oraz planowania przestrzennego
Najważniejsze ostatnie konferencje:
 • IGU Regional Conference in Kraków, Poland, August 2014, wycieczka: Land Degradation and Reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, Stop 1.7. Anthropogenic transformations of water conditions in mining and industrial areas in the Upper Silesian conurbation;
 • International Conference on Environmental Science and Development - ICESD 2014, Singapore, referat: Innovative Solutions in Surface Water Quality Monitoring;
 • II Krajowy Kongres Hydrologiczny, Warszawa, 2014, referat: Monitoring ciągły – możliwości i perspektywy lepszej oceny zmian jakości wód.
 • XXX Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna nt. Woda w mieście, Kielce, 2014, referat: Formowanie się wezbrań w zlewniach miejskich na obszarach podgórskich (na przykładzie Bielska-Białej).
 • 11th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, ICCMSE 2015, Athens, Greece, prowadzenie sesji: GIS, Statistics and Remote Sensing for Environmental Monitoring, referat: Influence of spatial and economic potential of tourism and recreational postindustrial city (Radzionkow GIS-based case study).
 • 2nd Water Research Conference, 2013 Singapore, referat: Monitoring Strategy for Industrially Contaminated Rivers – A Study of All Year Round Behaviour of Kłodnica River Catchment, Upper Silesia, Poland.
 • Second International Conference on Environmental and Computer Science, Dubai, UAE 2009, referat: Changes in water quality in the Upper Wisła (Vistula) River Basin.
Udział w projektach badawczych:
 • Projekt badawczy MNiSW (zamawiany zespołowy) nr K091/P04/2004: Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce;
 • Projekt naukowo-badawczy (zespołowy) PIG nr NB-25/PIG/2007: „Analiza stopnia zagospodarowania wód kopalnianych i ocena ich przydatności do zaopatrzenia ludności aglomeracji górnośląskiej i rybnickiej”; Wykonawca tematu: „Opracowanie i interpretacja ciągów przepływów w Odrze w przekroju Miedonia oraz ocena odpływu antropogenicznego”;
 • Projekt badawczy MNiSW nr N N306 423634: „Naturalne i antropogeniczne przeobrażenia odpływu rzecznego w zlewniach górnej Odry i górnej Wisły; Kierownik projektu;
 • Projekt badawczy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.01.02-24-078/09): „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)”;
 • Projekt „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym FORGOM”,
 • Projekt badawczy POIG pn. „Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050”; wykonawca zadania nr 3 pt. „Wpływ zagospodarowania przestrzeni i użytkowania terenu na wielkość zasobów i jakość wód powierzchniowych i podziemnych”.

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone aktualnie zajęcia dydaktyczne:

Studia I stopnia:

Systemy Informacji Geograficznej (GIS) – wykład kursowy dla studentów kierunku geografia;
Planowanie przestrzenne – wykład kursowy dla studentów kierunku geografia;
Hydrologia i oceanografia – ćwiczenia i ćwiczenia terenowe dla studentów kierunku geografia;
Pracownia licencjacka – dla studentów kierunku ochrona środowiska, specjalność: geoekologia.

Studia II stopnia:

Zastosowania GIS – wykład specjalnościowy dla studentów studiów kierunku geografia, specjalność: Geograficzne systemy informacyjne - GIS;
Hydroinformatyka – – wykład specjalnościowy fakultatywny dla studentów studiów kierunku geografia, specjalność: Geograficzne systemy informacyjne – GIS;
Gospodarka wodna – wykład specjalnościowy dla studentów studiów stacjonarnych kierunku geografia, specjalności: hydroklimatologia, zintegrowane gospodarowanie środowiskiem, rekonstrukcja środowiska geograficznego;
Zastosowanie GIS w badaniach środowiska– wykład specjalnościowy dla studentów studiów kierunku geografia, specjalności: hydroklimatologia, zintegrowane gospodarowanie środowiskiem, rekonstrukcja środowiska geograficznego;
Metody opracowań hydrologicznych – ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku geografia, specjalność: hydroklimatologia;
Degradacja i ochrona wód – wykład specjalizacyjny dla studentów kierunku geografia, specjalność: hydroklimatologia;
Zagrożenie i ochrona środowiska wodnego - wykład fakultatywny dla studentów kierunku ochrona środowiska, specjalność: geoekologia;

Najważniejsze pełnione funkcje i członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Prodziekan WNoZ ds. kształcenia i spraw studenckich;

Kierownik studiów podyplomowych „Gospodarka wodna”;

Pełnomocnik JM Rektora UŚ ds. Śląskiego Ogrodu Botanicznego;

Pełnomocnik JM Rektora UŚ ds. współpracy z Parkiem Technologicznym „Eurocentrum”;

Członek Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego;

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry;

Członek Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły;

Członek International Association of Hydrological Sciences (IAHS);

Członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich;

Członek Stowarzyszenia SILGIS;

Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

Członek Polskiego Klubu Ekologicznego.

Wybrane publikacje:

Absalon D., Kostecki M., Łaszczyca P., Matysik M., Ruman M., 2014: Ciągły monitoring automatyczny a monitoring klasyczny – alternatywa czy dopełnienie metod oceny jakości wody, Gospodarka Wodna, 8, 296-299.

Ruman, M., Olkowska, E., Kozioł, K., Absalon, D., Matysik, M., Polkowska, Z., 2014: Reducing monitoring costs in industrially contaminated rivers: Cluster and regression analysis approach. Journal of Environmental Quality, 43 (2), pp. 753-762.

Absalon D., Ślesak B., 2012: Air Temperature Increase and Quality of Life in an Anthropogenically Transformed Environment: A Case Study, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21, No. 2, s. 235-239.

Matysik M., Absalon D., 2012: Renaturization Plan for a River Valley Subject to High Human Impact – Hydrological Aspects, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21, No. 2, s. 249-257.

Szumińska D., Absalon D., 2012: Transformation of a Water Network in a Moraine Upland-Outwash Plain-Valley Landscape, [w:] Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21, No. 2, s. 259-265,

Absalon D., Ślesak B., 2011: The importance of time of exposure to harmful anthropogenic factors as an element of cancer risk assessment in children, Ecotoxicology and Environmental Safety, 74, Elsevier, 967-973.

Absalon D., Ślesak B., 2011: The volume of generated waste, population density and road network density - anthropogenic pressure index, Procedia Environmental Sciences, 3, Elsevier, 136-140.

Absalon D., Ślesak B., 2010: The effects of changes in cadmium and lead air pollution on cancer incidence in children. Science of the Total Environment, 408/20, Elsevier, 4420-4428.

Absalon D., 2010: Water Management and Treatment. [In:] Warf B. (ed.): Encyclopedia of Geography. SAGE Publications, 3056-3062.

Absalon D., 2009: Changes in water quality in the Upper Wisła (Vistula) River Basin, 2nd International Conference on Environmental and Computer Science, ICECS 2009, Dubai, UAE.

Absalon D., Kaňok J., 2008: Conception of Hydrological Atlas of Upper Oder River Basin. Annals of Geomatics, Vol. VI, No. 1, Warsaw, 9-17.

Absalon D., Czaja S., Jankowski A. T., 2007: Factors Influencing Floods in the Urbanized and Industrialized Areas (the Kłodnica Catchment Case Study). Geographia Polonica, Vol. 80, No. 2, 97-109.

Absalon D., Matysik M., 2007: Changes in water quality and runoff in the Upper Oder River Basin, Geomorphology, 92. Elsevier, 106-118.

Absalon D., 2005: Changes of Runoff and Water Quality in the Żylica Catchment (the West Carpathians), [w:] Herrmann A. (ed.), Landschaftsökologie und Umweltforschung, 48, Institut für Geoökologie der Technischen Universität, Braunschweig, 263-272.

Absalon D., 2002: Teraźniejszość i przyszłość map hydrograficznych, [w:] Kołtuniak J. (red.), Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, T. 10, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice, 167-178.

Absalon D., Czaja S., Jankowski A. T., Kaňok J., Kříž V., 1997: Trends of the river runoff in the Upper Oder basin. In: Universita Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia-Geologia 165/5/1997, Ostrava.