Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Badania

Katedra Geografii Fizycznej wypracowała w swojej działalności charakterystyczny profil kierunków badawczych. Od początku powołania Katedry prowadzone są badania zmian procesów fizycznogeograficznych oraz przeobrażeń stosunków wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji. Od 1994 r. prowadzone są również badania wpływu antropopresji na biotyczne elementy środowiska, a także regeneracji ekosystemów na obszarach silnie przekształconych (zespół prof. Andrzeja Czyloka). Prace w zakresie tej problematyki realizowane są w regionie śląsko-dąbrowskim oraz innych regionach Polski i świata. Szczególne osiągnięcia Katedry dotyczą:
 • badań procesów eolicznych,
 • rekultywacji obszarów zdegradowanych,
 • badań procesów brzegowych w zbiornikach antropogenicznych,
 • wpływu presji górnictwa i urbanizacji na kształtowanie się obiegu wody,
 • badań związanych z czasowo-przestrzenną zmiennością zbiorników wodnych i specyfiki procesów limnicznych w tych akwenach,
 • regeneracji ekosystemów i sukcesji pokrywy roślinno-glebowej na obszarach quasi-naturalnych i silnie odkształconych antropogenicznie,
Wymienione nurty badawcze realizowane są przy szerokiej współpracy zagranicznej. W wielu przypadkach organizowane są dwu- lub trójstronne badania terenowe o charakterze edukacyjnym, a także regularne, bilateralne sympozja naukowe o stałej tematyce. Są to przygotowywane co dwa lata, na przemian przez Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Śląski, sympozja polsko-czeskie poświęcone zagadnieniom fizycznogeograficznym i społeczno-ekonomicznym. Najważniejsi partnerzy zagraniczni Katedry to:
 • Instytut Geografii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, Rosja,
 • Katedra Geografii Fizycznej i Geoinformatyki Uniwersytetu w Debreczynie, Węgry,
 • Wydział Geograficzny Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku, Białoruś,
 • Instytut Skorupy Ziemskiej SO RAN w Irkucku, Rosja,
 • Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Czechy,
 • Instytut Geografii Uniwersytetu im. L. Pasteura w Strasburgu, Francja,
 • GIS Forum Croatia Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja,
 • Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Ewolucji Gleb w Moskwie, Rosja,
 • Słowacka Akademia Nauk, Instytut Ekologii Krajobrazu w Bratysławie, Słowacja,
 • Uniwersytet Tadżycki w Duszanbe, Tadżykistan,
 • Muzeum Brytyjskie w Londynie, Wielka Brytania,
 • Instytut Geoniki Czeskiej Akademii Nauk, Oddział w Brnie, Czechy