Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Biogeografia

Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów oraz krajobrazu zarówno w warunkach naturalnych jak i pod wpływem antropopresji.

W ramach prowadzonych badań przygotowywane są również prace o charakterze aplikacyjnym w tym; oceny oddziaływania na środowisko, inwentaryzacje i oceny walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz projekty z zakresu, ochrony i zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych.

Prowadzone badania znajdują zastosowanie jako ważny element w praktyce planowania przestrzennego, praktyce zarządzania obszarami chronionymi i czynnej ochrony przyrody.

Zespół prowadzi badania w zakresie prac nad:
  • bioróżnorodnością ze szczególnym uwzględnieniem obszarów odkształconych antropogenicznie
  • ochroną, w tym czynną, obszarów przyrodniczo cennych
  • metodami odtwarzania i ochrony krajobrazów kulturowych
  • gleboznawstwem ekologicznym
  • relacjami pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska i sukcesją roślinności
  • rekonstrukcja środowisk wodno - lądowych i lądowych z wykorzystaniem analizy uwarunkowań siedliskowych wybranych elementów flory i fauny.
  • rekonstrukcją przemian ekosystemów jeziornych i torfowiskowych na podstawie analiz paleobotanicznych
  • tafonomią makroszczątków roślinnych i możliwościami ich wykorzystania w rekonstrukcjach środowiska, w tym na potrzeby planowania zabiegów ochrony przyrody.
Studenci przygotowują prace magisterskie w zakresie walorów przyrodniczych wybranych obszarów, koncepcji sieci ekologicznych na obszarach administracyjnych wybranych miast. Realizują również zagadnienie związane z regenerację (odnowienia się ) przyrody na obszarach odkształconych przez człowieka wraz z propozycjami jej zagospodarowania.