Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Hydrologia

Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji.

W ramach podjętej problematyki badawczej wyodrębnione zostały zagadnienia gospodarowania zasobami wodnymi, naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań formowania się wezbrań powodziowych oraz geosystemów zbiornikowych.

Prowadzone badania znajdują szerokie zastosowanie w ocenie jakości i zasobów wód powierzchniowych (rzek i zbiorników wodnych) województwa śląskiego a także w planowaniu przestrzennym.

Zespół hydrologów prowadzi badania w zakresie:
  • oceny reżimu odpływu w warunkach silnej antropopresji,
  • oceny zubożenia ich ilości i degradacji jakości,
  • lokalnych zasobów wód powierzchniowych,
  • zmienności wezbrań powodziowych oraz kształtowania się przepływów niżówkowych,
  • morfo- i hydrogenezy zbiorników wodnych,
  • oceny zróżnicowania składowych bilansu wodnego zbiorników antropogenicznych,
  • ilościowo-jakościowej transformacji właściwości fizyko-chemicznych wód limnicznych,
  • znaczenia przyrodniczego i gospodarczego jezior i zbiorników antropogenicznych,
  • tworzenia bazy danych przestrzennych województwa śląskiego w ramach Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BioGeoSilesia.
Studenci przygotowują prace magisterskie w zakresie historycznych (XIX –XX wiek) zmian zagospodarowania przestrzennego i powierzchniowej sieci hydrograficznej, obiegu wody na terenach górniczo-przemysłowo-miejskich, walorów turystycznych terenów poprzemysłowych, zjawisk i procesów zachodzących w obrębie jezior i zbiorników antropogenicznych.