Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

dr Artur Szymczyk

starszy wykładowca

Nr pok. 723
Nr tel. 3689 246
e-mail: artur.szymczyk@us.edu.pl

2002 - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi - stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii.

1994 - Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – tytuł magistra w zakresie biologii.

Tematyka badawcza
  • Paleoekologia, paleobotanika i rekonstrukcja zmian paleośrodowiska.
  • Analiza makroszczątków roślin (kopalne nasiona, owoce i megaspory) i jej potencjał interpretacyjny w badaniach paleolimnologicznych, torfoznawczych i archeologicznych.
  • Tafonomia szczątków roślin wodnych i torfowiskowych.
  • Funkcjonowanie ekosystemów na obszarach odkształconych antropogenicznie ze szczególnym uwzględnieniem niewielkich zbiorników wodnych oraz czynna ochrona przyrody.
Wybrane publikacje

Szymczyk A., 1998. Ptaki i obszary ornitologicznie cenne Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego; Seria: Wartości przyrodnicze i kulturowe Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego; ZZJPK, Dąbrowa Górnicza.

Szymczyk A., 1999. Significance of karst water outflows to spontaneous regeneration of biocenosis on the basis in Siemonia sandpit, Poland. W: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica; T. XXXVI; Szeged – Budapest – Miskolc; s: 78 – 84.

Migula P, Augustyniak M., Szymczyk A , Kowalczyk K., 2000. Heavy metals, resting metabolism rates and breeding parameters in two populations of Bleck-headed Gull Larus ridibundus from the industrially polluted areas of Upper Silesia, Poland. Acta Ornithologica, 35 (2): 159–172.

Szymczyk A., Stebel, A., Czylok A., 2003. Wroniec widlasty Huperzia selago na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 3(59): 75-78.

Czylok A., Szymczyk A., 2004. Doświadczenia nad czynną ochroną różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) w województwie śląskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 4 (60): 63-71.

Salasa-Orpych A., Szymczyk A., 2007. Warunki mikrotermiczne stanowisk górskich gatunków roślin w dolinie Białej Przemszy pomiędzy Chromikami a Ryszką. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych,. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec, 38: 33 -41.

Czylok A., Rahmonov O., Szymczyk A., 2008. Biological diversity in the area of quarries after sand exploitation in the eastern part of Silesian Upland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. Oddział Lublin PAN, 5A: 15–22.

Czylok A., Szymczyk A., 2009. Sand quarries as biotopes of rare and critically endangered plant species. [W:] Mirek Z. & Nikiel A. (eds), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 187 – 192.

Rahmonov O., Szymczyk A., 2010. Relations between vegetation and soil in initial succession phases in post-sand excavations. Ekológia (Bratislava) 29 (4): 412–429.

Nita M. & Szymczyk A., 2010. Vegetation changes in the Jezioro Lake on the background of the Holocene history of forests, Woźniki-Wieluń Upland, Poland. Acta Palaeobotanica, 50(2): 119–132.

Szymczyk A., 2010. Reprezentacja współczesnej roślinności wodnej w makroszczątkach stropowej części osadów niewielkiego płytkiego zbiornika. Acta Geographica Silesiana, 8: 61 - 67.

Szymczyk A., Rahmonov O., 2010. Szata roślinna antropogenicznych cieków i stref wypływów w piaskowni „Siemonia”. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec, 42: 80 - 87.

Rahmonov O., Parusel T., Szymczyk A., 2010. The development of ecological systems in the area transformed by human impact (settling ponds of “Jan Kanty” black coal mine). Anthropogenic Aspects of Landscape Transformations 6: 80 - 87.

Hrynowiecka A., Szymczyk A., 2011. The comprehensive paleobotanical studies of lacustrine-peat bog sediments from the Mazovian/Holstenian Interglacial at the site of Nowiny Żukowskie (SE Poland) – preliminary study. Bulletin of Geography, Physical Geography Series, 4: 21-46.

Rahmonov O., Szymczyk A., 2011. Rozwój pokrywy roślinnej i glebowej na wyrobiskach po eksploatacji piasku. Geographia Studia et dissertationes, 33: 7-29.

Szymczyk A., Rahmonov O., Parusel T., 2011. Zróżnicowanie ekologiczne flory i roślinności wyrobiska po eksploatacji piasków “Siemonia”. Acta Geographica Silesiana, 9: 63– 74.

Szymczyk A., 2012. Relations between assemblages of carpological remains and modern vegetation in a shallow reservoir in southern Poland. Journal of paleolimnology, 48 (3): 503-516.

Fajer M., Waga J., Rzętała M., Szymczyk A., Nita M., Machowski R, Rzentała M. and Ruman M., 2012. The Late Vistulian and Holocene evolution of Jezioro Lake: a record of environmental change in southern Poland found in deposits and landforms. Journal of paleolimnology, 48 (4): 651-667.

Rahmonov O., Szymczyk A., Majgier L., Banaszek J., Parusel T., Karkosz D., 2012. The conception of management of post-industrial landscapes in the light of sustainable development [In:] Geographical sciences in realization of sustainable development strategy in globalizing world, Belarusian State University, Minsk, pp. 289-291.

Rahmonov, O., Majgier, L., Andrejczuk, W., Banaszek, J., Karkosz, D., Parusel, T., Szymczyk, A. 2013. Landscape diversity and biodiversity of Fann Mountains (Tajikistan). Ekologia (Bratislava), 32 (4): 388 – 395.

Szymczyk A., 2013. Water reservoirs in subsidence depressions as assets essential for the environmential restoration of lands disfigured by mining. Advanced Research in Engineering Science, 1 (1): 37-42.

Fabiańska M., Szymczyk A., Chłapik M., 2014. Fossil fuel compounds from fly dust in recent organic matter of southern Poland peats. Chemie der Erde - Geochemistry 74 (2): 237–250.

Karkosz D., Szymczyk A., Banaszek J. 2014. The Degradation of Forest Ecosystems in The Silesian Beskidy Mountains Over The Last 170 Years. Advanced Research in Engineering Science, 2 (2).

Szymczyk A. 2014. Maty glonowe jako ważny czynnik w formowaniu zespołów szczątków karpologicznych w płytkich zbiornikach wodnych (badania wstępne). Acta Geographica Silesiana, 17: 85-95.