Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

O Nas

Korzenie Katedry Geografii Fizycznej sięgają początków wprowadzenia geografii na Uniwersytecie Śląskim, bowiem już w 1973 r. w ramach Instytutu Biologii w Katowicach powołano Samodzielny Zakład Geografii

Współorganizatorami Zakładu byli: prof. dr hab. Adam Malicki, prof. dr hab. Józef Szaflarski i doc. dr hab. Jan Trembaczowski.

W 1975 r. docent Jan Trembaczowski został kierownikiem Zakładu Geografii Fizycznej sprawując tę funkcję do 1983 r., kiedy to w ramach reorganizacji Wydziału zlikwidowano Instytuty, a Wydział przyjął jednolitą katedralną strukturę organizacyjną. Zakłady uzyskały wówczas status katedr.

Zakład Geografii Fizycznej zamieniono na Katedrę Geografii Fizycznej z kierownikiem prof. dr hab. Jan Trembaczowskim, pełniącym funkcję kierowniczą do 1992 r., roku przejścia Profesora na emeryturę. W 1992 r. kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, a 01.10.2009 r. kierownikiem został dr hab. Stanisław Czaja.

Pracownicy Katedry Geografii Fizycznej prowadzą kształcenie studentów studiów I i II stopnia na kierunkach: geografia, ochrona środowiska i międzywydziałowych studiach matematyczno-przyrodniczych. Aktualna oferta dydaktyczna dotyczy szerokiego spektrum zagadnień przyrodniczych, z których najważniejszymi blokami tematycznymi są:
 • ekosystemy wodne i lądowe w warunkach zróżnicowanej antropopresji,
 • obieg wody w warunkach naturalnych i przeobrażonych antropogenicznie,
 • gospodarka wodna na obszarach miejsko-przemysłowych,
 • procesy limnologiczne oraz użytkowanie, rekultywacja i ochrona zbiorników wodnych,
 • hydrologiczne zdarzenia ekstremalne,
 • naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu i użyteczność obserwacji meteorologicznych,
 • GIS jako narzędzie rejestracji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i gospodarce,
 • gospodarka odpadami w województwie śląskim,
 • procesy eoliczne w warunkach naturalnych i antropogenicznych,
 • sukcesja pokrywy roślinno-glebowej i degradacja mechaniczna gleb,
 • procesy rekultywacji i rewitalizacji środowiska obszarów zdewastowanych i zdegradowanych,
 • kształtowanie środowiska i ochrona przyrody w południowej Polsce,
 • przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki,
 • globalne problemy środowiska przyrodniczego,
 • strefowość i piętrowość życia organicznego na Ziemi,
 • metody prowadzenia zajęć z przyrody i geografii.
Katedra Geografii Fizycznej kształci studentów na poziomie studiów II stopnia w zakresie specjalności: Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem, Hydroklimatologia oraz GIS.